CAO

Als lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen hanteren wij de ABU CAO. Deze verplicht ons om de inleners CAO toe te passen op zes elementen. We proberen zo dicht mogelijk de geldende CAO van de inlener te benaderen. Voor al deze elementen is van toepassing dat er per payroll medewerker gekeken wordt naar een werknemer die in vaste dienst is bij de betreffende opdrachtgever in dezelfde of een gelijkwaardige functie.

Deze zes elementen zijn:
1. LOON
Het loon wordt vastgesteld door te kijken naar een medewerker in vaste dienst, in een gelijkwaardige functie, en hoe deze is ingeschaald.
2. ADV
Als er een arbeidsduurverkorting regeling (ADV) geldt voor werknemers in vaste dienst, dan geldt deze ook voor u als payroll medewerker. De van toepassing zijnde ADV kan worden gecompenseerd in tijd of in geld.
3. TOESLAG
U als payroll werknemer heeft recht op dezelfde toeslagen als een medewerker in vaste dienst in een gelijkwaardige functie. Het gaat hier om toeslagen voor overwerk, verschoven uren en om ploegentoeslagen.
4. LOONSVERHOGING
Op het moment dat werknemers in vaste dienst met een gelijkwaardige functie, een initiële loonsverhoging krijgen, dan heeft u daar ook recht op. Het gaat hierbij om verhogingen die worden toegekend om prijsstijgingen en indexaties te compenseren.
5. KOSTENVERGOEDING
Als payroll werknemer heeft u recht op dezelfde kostenvergoedingen als een medewerker in vaste dienst in een gelijkwaardige functie. Te denken valt aan reiskosten en andere kosten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie.
6. PERIODIEKEN
U komt in aanmerking voor dezelfde periodieken als de werknemer die in vaste dienst is en werkzaam is in een gelijkwaardige functie. De hoogte en het moment van deze salarisaanpassing worden door de opdrachtgever bepaald.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met personal Payroll

Contact